DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

SĐT

Email

1

Nguyễn Hữu Quý

Cử nhân báo chí

Phụ trách phòng

 

 

2

Bùi Thị Phượng

Điều dưỡng TC

Nhân viên

 

 

3

Trần Thị Phượng

Cử nhân Công tác xã hội

Nhân viên

 

 

4

Phạm Thị Hồng Ninh

Cử nhân quản trị kinh doanh

Nhân viên

 

 

5

Bùi Văn Thư

Cử nhân kế toán

Nhân viên

 

 

 

1. Vị trí, chức năng:
- Vị trí: Phòng Dân số là phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh, chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Trung tâm và chịu sự hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về Dân số- Kế hoạch hóa gia đình của Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình.

- Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc triển khai thực hiện công tác chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về Dân số- Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Yên Khánh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo huyện ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dân số và phát triển giai đoạn, hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của Sở Y tế và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
2.2. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế ban hành các văn bản triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số và phát triển trên địa bàn.
2.3. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các chính sách về dân số và phát triển đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn.
2.4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động về Dân số và phát triển được triển khai tại địa phương; phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
2.5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ dân số xã và cộng tác viên thôn, bản, khu phố.
2.6. Triển khai thực hiện các dự án Dân số và phát triển trên địa bàn, khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.7. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo chuyên ngành dân số trên địa bàn huyện; hỗ trợ vận hành kho dữ liệu điện tử về dân số - KHHGĐ tại các Trạm Y tế, các biểu mẫu, số, phiếu của cộng tác viên thôn, bản, khu phố theo quy định.
2.8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.