DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

SĐT

Email

1

Trần Văn Lâm

Cử nhân YTCC

Phụ trách phòng

 

 

2

Phạm Thị Cúc

Điều dưỡng ĐH

Nhân viên

 

 

3

Nguyễn Thị Ngoan

Điều dưỡng ĐH

Nhân viên

 

 

 

- CHỨC NĂNG

Phòng Điều dưỡng của Trung tâm là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

- NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức, chỉ đạo Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

2. Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng, nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật Trung tâm và quy chế Trung tâm.

3. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng, nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng, nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý trước khi tuyển dụng.

4. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

5. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

6. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động Điều dưỡng, nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý.

7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

8. Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc Trung tâm.