DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

SĐT

Email

1

Phùng Thị Hải Yến

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Trưởng phòng

 

 

2

Phạm Thị Thanh Mai

Thạc sỹ kinh tế

Phó trưởng phòng

 

 

3

Phùng Thị Thanh Huyền

Thạc sỹ Tài chính-ngân hàng

Nhân viên

 

 

4

Đỗ Thị Thu

Kế toán đại học

Nhân viên

 

 

5

Đoàn Thị Dung

Kế toán ĐH

Nhân viên

 

 

6

Lê Mạnh Hùng

Kế toán ĐH

Nhân viên

 

 

7

Lê Đức Thắng

Kế toán đại học

Nhân viên

 

 

8

Vũ Minh Phương

Kế toán cao đẳng

Nhân viên

 

 

 

- CHỨC NĂNG

Phòng Tài chính kế toán của Trung tâm là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung tâm.

- NHIỆM VỤ:

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của Trung tâm lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Trung tâm và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Trung tâm.

4. Tổ chức công tác kế toán trong Trung tâm theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Trung tâm.

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Trung tâm.