DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

SĐT

Email

1

Nguyễn Văn Hải

 Điều dưỡng CĐ

Phụ trách phòng

 

 

2

Phạm Thị Minh Phong

Kỹ sư CNTT

Nhân viên

 

 

3

Nguyễn Thị Minh Thúy

Y sỹ YHCT

Nhân viên

 

 

4

Phạm Đăng Quyết

Lái xe

Nhân viên

 

 

5

Phạm Thị Thanh Tâm

Kỹ sư CNTT

Nhân viên

 

 

6

Trần Thị Kim Cúc

Cử nhân BH

Nhân viên

 

 

 

- CHỨC NĂNG

   Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm.

- NHIỆM VỤ:

 1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Trung tâm, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

 2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

 3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc Trung tâm xét duyệt, tổ chức thực hiện.

 4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

 5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Trung tâm.

 6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

 7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Trung tâm giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

 8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Trung tâm để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.